1- Khi nhà đầu tư thành lập mới doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

  • Thuế suất: 20%
  • Miễn cho 02 (hai) năm đầu tiên kể từ khi có thu nhập chịu thuế
  • Giảm 50% thuế suất cho 04 (bốn) năm tiếp theo

2- Các văn bản thể hiện việc quy định về thuế suất, miễn và giảm như đã nêu trên, Mục-1, là:

 

Xin xem thêm các loại thuế khác.

 0 total views