Các văn bản về Thuế Thu nhập Cá nhân:

Luật thuế thu nhập cá nhân số: 26/2012/QH13, ngày 22 tháng 11 năm 2012, “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Nghị quyết của Quốc hội số.: 954/2020/UBTVQH14, ngày 2 tháng 6 năm 2020, “VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN”

 

Xin xem thêm các thuế khác có liên quan