1- Doanh Nghiệp

  1. Thông tư số: 20/2015/TT-BKHĐT, ngày 01 tháng 12 năm 2015, “HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  2. Thông tư số: 02/2019/TT-BKHĐT, ngày 08 tháng 01 năm 2019, “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT

2- Đầu tư

3- Lao động

  1. Thông tư số: 23/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 15 tháng 08 năm 2017, “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM” 
  2. Thông tư số: 40/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 10 năm 2016, “HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP” 

4- Bảo vệ Môi trường

  • Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29 tháng 05 năm 2015, “ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

5- Phòng cháy và chữa cháy

  1. Thông tư số: 36/2018/TT-BCA, ngày 05 tháng 12 năm 2018, “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2014/TT-BCA”
  2. Thông tư số: 66/2014/TT-BCA, ngày 16 tháng 12 năm 2014, “QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP”

6- Các hoạt động xuất nhập khẩu tiêu biểu

  1. Thông tư Số: 04/2019/TT-BTC, ngày 18 tháng 01 năm 2019, “BÃI BỎ MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
  2. Thông tư Số: 39/2018/TT-BTC, ngày 20 tháng 04 năm 2018, “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC” . Phụ lục đính kèm theo Thông tư
  3. Thông tư Số: 41/2019/TT-BCT, ngày 16 tháng 12 năm 2019, “BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ SỐ HS CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUY ĐỊNH TẠI MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG